Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Izobraževanje za poklic zobotehnik na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani


PROGRAM ZOBOTEHNIK

Izobraževanje za poklic ZOBOTEHNIK poteka na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Dijaki se šolajo štiri leta, poudarek je na strokovno teoretičnih predmetih oziroma modulih in praktičnem pouku. Praktični pouk poteka v dveh sodobno opremljenih laboratorijih.

V izobraževanje so vključene tudi interesne dejavnosti, pri katerih dijaki razširijo in poglabljajo splošno znanje in znanja, povezana s poklicem za katerega se izobražujejo. Teoretični in praktični del interesnih dejavnosti pripravijo in vodijo zunanji izvajalci in tudi učitelji praktičnega pouka.

Na šoli poteka mednarodno sodelovanje s partnersko šolo na Finskem, v letošnjem šolskem letu pa tudi s partnersko šolo na Nizozemskem.

Dijaki izobraževanje zaključijo s poklicno maturo iz naslednjih predmetov:

Slovenščina – pisni in ustni izpit.

Teoretična protetika – pisni in ustni izpit.

Tuji jezik ali matematika po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.

Izdelek z zagovorom.

MODULI- RAZPORED PO LETNIKIH :

1.LETNIK:

-Morfologija z gnatologijo - MGN:

vsebinski sklop:-Modelacija zgornjega in spodnjega zobnega loka

2.LETNIK:

-Fiksna protetika - FIP

Vsebinski sklop: -Deljiv delovni model in vmavčevanje v artikulator

-Kronska sidra

(polna kovinska prevleka, fasetirana prevleka, akrilatna prevleka,

Delne prevleke)

-Mostovne konstrukcije

3.LETNIK:

-Totalna proteza-TOP

Vsebinski sklop:-Individualna funkcijska žlica in grizna šablona

-Postavitev totalne proteze

-Zgotovitev totalne proteze in reparatura

-Utrjevanje fiksne protetike

4.LETNIK:

-Delna akrilatna proteza-DAP

Vsebinski sklop:-Grizna šablona, podjezični lok in žične zapone

-Kovinsko porcelanska prevleka

ODPRTI KURIKULUM

-Individualna zobna protetika-IZP

Vsebinski sklopi: 1. Postavitev in zgotovitev proteze z ulito bazo

2. Morfološko oblikovanje

3. Totalna proteza BPS

4. Namenska prevleka

5. Kovinsko ogrodje za porcelanski most

6.Različne reparature

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

2. LETNIK (76 ur)

Dijaki 2. letnika opravijo 76 ur praktičnega usposabljana v ustreznem zobotehničnem laboratoriju. Dve uri sta namenjeni seminarju varstva pri delu na šoli.

Usmerjevalni cilji:

 • spoznajo organizacijo dela in delovne procese

 

 • pridobijo praktična znanja in spretnosti, ki so potrebna za izvajanje določenih del v zobotehničnem laboratoriju

   

  • seznanijo se z novimi materiali in tehnološkimi postopki
  • seznanijo se z novimi aparati in delovnimi pripomočki
  • spoznajo varnostne ukrepe za lastno zaščito in zaščito okolja
  • razvijajo delovne navade in se vključijo v timsko delo
  • seznanijo se z načinom pravilnega ločevanja odpadkov
  • seznanijo se z sodelovanjem med laboratorijem in ordinacijo
  • spoznajo vrsto drugih nalog katera opravlja zobotehnik (npr.:nabava zobotehničnega materiala, prevzem in dostava stomatoprotetičnih del iz ordinacij…..)
  • pravilna raba strokovnega jezika

  Strokovne vsebine, katere je dijak spoznal in izvedel pri predmetu praktična protetika:

  1.Priprava deljivega delovnega modela:

  • pripravi odtis za izlivanje delovnega področja.
  • pripravi in uporabi pravi tip mavca glede na fazo dela.
  • natančno izlije primarni del deljivega delovnega modela.
  • pravilno izbere modelne zatiče in retencijske elemente.
  • natančno izlije sekundarni del deljivega delovnega modela.
  • izžaga zobe nosilce s pomočjo ročne žagice (uporaba električne žagice samo vnavzočnosti mentorja).
  • po presoji in ob pomoči mentorja pripravi cervikalno stopnico glede na način preparacije.
  • individualni delovni model (IDM) po potrebi premaže z utrjevalcem mavca.
  • lakira zobe nosilce z distančnim lakom.

  2.Oblikovanje polno-kovinske prevleke v vosku:

  • izolira individualni delovni model (IDM) ter po adapta sistemu oblikuje adapta kapico (način izdelave kapice s pomočjo potopnega voska je bil dijakom omenjen in razložen).
  • z inštrumenti za modelacijo natančno nanese cervikalni vosek.
  • z modelirnim voskom prične morfološko-gnatološko oblikovanje prevleke (priporočamo spremljanje faz oblikovanja prevleke; izdelava obrisa okluzalne ploskve, vestibularne, oralne in aproksimalne).
  • natančno oblikuje polno-kovinsko prevleko in pri tem upošteva brezhibno cervikalno zaporo, interdentalni prostor, stične točke, okluzijo in artikulacijo.
  • estetiko oblikovanja prevleke prilagodi značilni obliki preostalih zob in jo harmonično vključi v zobni lok.

  3.Oblikovanje fasetirane prevleke v vosku:

  • izolira individualni delovni model (IDM) ter po adapta sistemu oblikuje adapta kapico (način izdelave kapice s pomočjo potopnega voska je bil dijakom omenjen in razložen).
  • z inštrumenti za modelacijo natančno nanese cervikalni vosek.
  • z modelirnim voskom prične morfološko-gnatološko oblikovanje fasetirane prevleke (priporočamo spremljanje faz oblikovanja prevleke; izdelava okluzalne ploskve, oralne ploskve, aproksimalnih ploskev v transkaninem področju in oblikovanje incizalnega robu v interkaninem področju).
  • natančno oblikuje fasetirano prevleko in pri tem upošteva brezhibno cervikalno zaporo, interdentalni prostor, stične točke, okluzijo in artikulacijo.
  • pri oblikovanju omarice upošteva vse elemente, ki vplivajo na dobro mehansko retencijo, barvo in estetiko estetskih prevlek.
  • estetiko oblikovanja prevleke prilagodi značilni obliki preostalih zob.

  4. Oblikovanje enostavne (3-členska) fasetirane mostovne konstrukcije:

  • izolira individualni delovni model (IDM) ter po adapta sistemu oblikuje adapta kapico (način izdelave kapice s pomočjo potopnega voska je bil dijakom omenjen in razložen).
  • z inštrumenti za modelacijo natančno nanese cervikalni vosek.
  • z modelirnim voskom prične morfološko-gnatološko oblikovanje prevlek na zobeh nosilcih in pri tem upošteva funkcijo in estetiko oblikovanja (priporočamo spremljanje faz oblikovanja prevleke; izdelava obrisa prevleke in ostalih ploskev, modelacija členske konstrukcije….).
  • natančno oblikuje prevleko in pri tem upošteva brezhibno cervikalno zaporo, interdentalni prostor, stične točke, okluzijo in artikulacijo.
  • glede na pozicijo mostovne konstrukcije pravilno oblikuje ogrodje (kotno, čašasto, notranje) in vzpostavi pravilen stik členske konstrukcije s sluznico alveolarnega grebena ter oblikuje higienski kot.
  • pravilno oblikuje širino člena glede na dolžino vrzeli.
  • pravilno poveže člen s prevleko in pri tem pazi na dovolj trdno vez.
  • pri oblikovanju omarice upošteva vse elemente, ki vplivajo na dobro mehansko retencijo, barvo in estetiko estetske prevleke.
  • estetiko oblikovanja prilagodi značilni obliki preostalih zob.

  5. Oblikovanje livne forme:

  • pripravi livno formo glede na obliko in volumen voščene konstrukcije, vrsto in livnost dentalne zlitine po posvetu z mentorjem.
  • namestitev livne forme s prečnim napajalnikom, s napajalno glavico ali direktni način samo z dovodnim kanalom.
  • precizno namesti voščeni objekt na gumijast podstavek in upošteva pravilen položaj in odmaknjenost objekta tako od roba kot tudi od vrha kivete.

  6. Ostale naloge:

  • priprava in čiščenje delovnih površin v zobotehničnem laboratoriju za delo.
  • po lastni presoji mentorja v aparatu za peskanje očisti ulita ogrodja.
  • pomaga zaposlenim pri ostalih delih npr.: polni posode z mavcem, očisti artikulatorje, sortira konfekcijske zobe po barvi, obliki in velikosti…
  • po presoji mentorja naroča material po telefonu v za to specializiranih trgovinah.
  • opazuje dinamiko in potek dela v zobnem laboratoriju.
  • spoznava nove aparate in postopke dela, ki jih v šoli ni imel priložnost spoznati.

 


Avtor: SŠFKZ