Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Koristne povezave

Avtor: PTZ

Potrebna dovoljenja ob registraciji zobnega laboratorija:

1. Ministrstvo za zdravje (MZ) , ki dodeli matično številko in številko laboratorija- Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Ur.l. RS, št. 24/92 - uradno prečiščeno besedilo) v 2. členu določa , da se vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev opravi na vlogo posameznika in da se mora v vlogi navesti:

 • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
 • poklic oziroma strokovno izobrazbo,
 • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost,
 • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost, z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe,
 • znanje slovenskega jezika oziroma dvojezičnih območjih tudi jezik narodnost.

K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

 • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca – za zdravnike in doktorje dentalne medicine),
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica),
 • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti,
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo),
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, v kolikor je pod točko 2. v obrazcu vloge obkrožena možnost a),
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

2. Po odobritvi vloge s strani ministrstva je potrebna registracija na davčni upravi kjer se pridobi davčno številko. Nato vas v AJPESU (Agencija RS  za javno pravne evidence in storitve) vpišejo v poslovni register. 

Po novi zakonodaji je potrebna še registracija na JAMPZ, ter registracija vseh  zobno protetičnih izdelkov in nadomestkov (vir: JAMPZ,2011), ter na Uradu za zdravila.